Zwroty, reklamacje.

Odstąpienie od umowy

Klient detaliczny ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni.

Wzór odstąpienia od umowy


Miejscowość, data


Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania


Nazwa i adres przedsiębiorcy


Oświadczenie

odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.)2
odstępuję od umowy ..................................................................... nr. ................ …………..
zawartej dnia......................................................w..................................................................
Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ........................................................................)
przekazem pocztowym na adres..............................................................................................
lub na konto nr.........................................................................................................................
Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta

Reklamacja

Klient ma prawo skorzystać z prawa niezgodności towaru z umową, jeśli otrzymany produkt różni się od opisywanego na stronie.

Wzór reklamacji

Miejscowość, data


Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania


Nazwa i adres przedsiębiorcy

Reklamacja


Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest niezgodny z umową.
Niezgodność polega na ………………… Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi
na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru
do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.
W załączeniu składam kopię paragonu.

Z poważaniem

Powyższe formularze należy wypełnić a następnie wydrukować oraz załączyć do przesyłki. Istnieje również możliwość przesłania wypełnionego wniosku na maila biuro.3sell@gmail.com.